FORGOT YOUR DETAILS?

 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

  I. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Adama Grzesika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Grzesik Biznes MBA z siedzibą w Opolu, ul. Drobiarska 2A, lok. 11, 45-410 Opole ,warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Każdy, zgłaszający udział w Akademii MBA Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Ofertą, opisem oferowanych usług, warunkami ich świadczenia oraz niniejszym Regulaminem a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu i wyraża zgodę na związanie się z Organizatorem warunkami Umowy.

  II. Definicje użyte w regulaminie

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

  • Akademia MBA online – określony Ofertą pakiet Seminariów organizowanych przez Organizatora dostępny w wersji online
  • Certyfikat – dokument potwierdzający uczestnictwo w Akademii MBA online podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora, który otrzymuje Uczestnik po pozytywnym ukończeniu wszystkich Seminariów stanowiących Podstawę programową Akademii MBA online;
  • Data początkowa – dzień otrzymania (zaksięgowania na koncie Organizatora) pełnej kwoty Opłaty za udział w Akademii MBA online lub dzień otrzymania pierwszej raty zgodnie z przedstawioną przez Organizatora a przyjętą przez Uczestnika Ofertą;
  • Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Organizatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Uczestnika) działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Materiały szkoleniowe – wszelkie treści dostarczone Uczestnikowi przez Organizatora i jego Współpracowników w dowolnej formie, powstałe w trakcie lub na użytek Seminariów;
  • Oferta– dokument, w którym Organizator zaproponował zakres i warunki świadczenia usług, jakie może świadczyć dla Uczestnika;
  • Operator–   Adam Grzesik prowadzący działalność szkoleniowo-doradczą pod firmą Adam Grzesik Biznes MBA, ul. Drobiarska 2A, lok. 11, 45-410 Opole (NIP: 7721449231, REGON: 592135655);
  • Opłata – wynagrodzenie Organizatora z tytułu usług świadczonych na rzecz Uczestnika;
  • Podstawa programowa – lista Seminariów składających się na program Akademia MBA online
  • Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych w ramach pakietu seminariów Akademia MBA online;
  • Seminarium –  dodatkowe szkolenia przeprowadzone przez Organizatora lub Współpracownika na zlecenie Organizatora, organizowane w formie wykładu teoretycznego online (WEBINAR), stanowiące część pakietu Akademia MBA online;
  • Uczestnik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która przyjęła Ofertę i zamówiła Usługę;
  • Umowa– dokument, na mocy którego Organizator i Uczestnik akceptują warunki przedstawione w Ofercie oraz niniejszym Regulaminie;
  • Usługa – dostęp Uczestnika do możliwości uczestnictwa a Seminariach organizowanych w ramach Akademii MBA online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Współpracownik – osoba współpracująca z Organizatorem, będąca podwykonawcą usług szkoleniowych świadczonych przez Organizatora, przeprowadzający wybrane Seminaria w ramach pakietu Akademia MBA online;
  • Zgłoszenie– fakt poinformowania Organizatora o chęci udziału w Seminarium organizowanym w ramach Akademii MBA online w okresie trwania Umowy.

  III. Warunki świadczenia Usługi

  1. Usługa Akademia MBA online ważna jest przez 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W tym czasie Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w Seminariach organizowanych w ramach Akademii MBA online, które zakupił.
  2. W przypadku, gdy Uczestnik z własnej winy nie zrealizuje programu stanowiącego Podstawę programową Akademii MBA online w minimalnym zakresie upoważniającym do otrzymania Certyfikatu lub gdy z własnej woli nie uczestniczy w innych Seminariach udostępnionych mu w ramach Usługi, nie przysługuje mu zwrot wniesionej Opłaty.
  3. W przypadku, gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Seminarium online nie jest on uprawniony do przeniesienia prawa do udziału w nim na inną osobę.
  4. Jeżeli Seminarium zostaje zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii lub usługi internetowej, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem Organizatora, może on przełożyć Seminarium na inny termin.

  IV. Warunki płatności

  1. Podstawą udziału Uczestnika w Seminariach jest wniesienie Opłaty przed przystąpieniem od Akademii MBA online.
  2. Płatność za usługę Firmy może być dokonana w formie:
  • Za pośrednictwem płatności online (PayU, Przelewy24.pl, PayPal)
  • gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Organizatora;
  • kartą kredytową lub debetową w siedzibie Organizatora;
  • kartą kredytową lub debetową online;
  • przelewu z konta bankowego.
  • Na wniosek Uczestnika, Organizator może rozłożyć Opłatę na raty, określając ich wysokość, terminy i warunki spłaty w Umowie.
  1. Wszystkie ceny publikowane w Ofercie podawane są w złotych polskich i są cenami netto (bez podatku VAT).
  2. Uczestnik upoważnia Organizatora do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu i wysłania ich drogą elektroniczną bez pisemnego potwierdzenia odbioru.
  3. Wysokość Opłaty, jest wiążąca dla Uczestnika w chwili zawarcia Umowy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty, wprowadzania do Oferty nowych usług oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
  5. Zmiana Oferty, nie ma wpływu na wysokość Opłaty w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Oferty.
  6. Opłata obejmuje udział Uczestnika w Seminariach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Materiały szkoleniowe, dostęp do Semionarium i nagrań kursów, udział w forum dyskusyjnym w ramach kursu.

  V. Warunki organizacji Seminarium

  1. Seminaria w ramach Akademii MBA online realizowane są według jej programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Do obowiązków Organizatora należy organizacja Seminarium w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem postawień niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Seminarium oraz osoby prowadzącej Seminarium, jak również prawo do odwołania Seminarium z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Seminarium, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Seminarium przez Organizatora lub Współpracownika.
  4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną wraz z nowym terminem Seminarium przypadającym nie później niż przed upływem 7 dni od dnia wyznaczonego terminu Seminarium.

  VI. Warunki zgłoszenie udziału w Seminarium

  1. Uczestnik chcący wziąć udział w konkretnym Seminarium w ramach Akademii MBA online obowiązany jest zalogować się do pokoju, w którym będzie prowadzone Seminarium (webinar) poprzez link przesłany na adres Uczestnika podany podczas zakupu Akademii MBA online.

  VII. Własność i prawa autorskie

  1. Wszystkie Materiały szkoleniowe powstałe w trakcie lub na użytek Seminariów chronione są prawem autorskim Organizatora.
  2. Wszelkie Materiały szkoleniowe powstałe w trakcie lub na użytek Seminariów i upublicznione przez Organizatora lub jego Współpracowników można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
  3. Uczestnicy wszystkich Seminariów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
  4. Wykorzystanie Materiałów szkoleniowych powstałych w trakcie lub na użytek Seminariów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. Materiały szkoleniowe nie mogą być w szczególności sprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w Seminariach.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi Seminariami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
  6. Uczestnicy oświadczają, iż wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z Seminariów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
  7. Uczestnicy oraz Organizator zachowują prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
  8. Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystywanie jego logotypu, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i Współpracowników przez osoby trzecie do własnych celów.

  VIII. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, każda ze stron Umowy jest zobowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie Umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strona odpowiedzialności nie ponosi.
  2. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej Stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy odpowiedzialności strony za śmierć lub szkodę na osobie, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz jakichkolwiek innych czynów, co do których takie ograniczenie byłoby niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Uczestnika, Organizator nie udziela gwarancji jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Uczestnika w Seminarium oraz wykorzystania przez niego Materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.

  IX. Ochrona danych osobowych

 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestracji na Seminaria są przetwarzane przez Organizatora, który jest administratorem danych osobowych.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Uczestnika następuje z chwilą podpisania Umowy z Organizatorem.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Uczestnikowi zamówionych usług. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Uczestnika drogą elektroniczną, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Uczestnik ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

X. Zakończenie obowiązywania Umowy i zwrot Opłaty

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 7 (słownie: siedmiu)  Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@adamgrzesik.pl . W takiej sytuacji Organizator zwróci Uczestnikowi Opłatę lub jej część dokonaną na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (słownie: trzydziestu) Dni Roboczych.
 2. Niezależnie od postanowień o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając Organizatorowi oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Uczestnika będącego konsumentem oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia.
 3. Organizator może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 (słownie: czternastu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy powiadamiając o tym Uczestnika na piśmie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi Opłatę lub jej część dokonaną na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (słownie: trzydziestu) Dni Roboczych, a Uczestnik zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z przedmiotowym odstąpieniem.
 4. Organizator w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie może odstąpić od Umowy z wyłącznej winy Uczestnika. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej części Opłaty.

 

 XI. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem http://adamgrzesik.pl/sklep/regulamin-online i zostaje prowadzony na czas nieoznaczony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej na jego podstawie Umowy, strony Umowy zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.
 4. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinny być kierowane na adres korespondencyjny Organizatora – Biznes MBA Adam Grzesik ul. Drobiarska 2a/11, 45-410 Opole, lub drogą elektroniczną na adres kontakt@adamgrzesik.pl.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku do odwołania lub ogłoszenia jego zmian przez Organizatora.

Dane właściciela sklepu internetowego Adam Grzesik:

ADAMGRZESIK.PL Adam Grzesik ul. Drobiarska 2a/11 45-410 Opole
Nip.772-144-92-31, REGON: 592135655
tel.kom. 516 011 641
e-mail: kontakt@adamgrzesik.pl

 

Postanowienia regulaminu, a także protokół odstąpienia od umowy powinny być także wydrukowane i dołączane do przesyłki dla Klienta, bądź przekazywane w miejscu odbioru produktów – art. 14 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta
Protokół odstąpienia od umowy (.docx)

TOP